นวัตกรรมการศึกษา

โสตทัศนศึกษา Audio Visual Education

โสตทัศนศึกษา มาจากคำว่า โสต + ทัศน + ศึกษา
โสต (Audio) หมายถึง การฟัง การได้ยิน
ทัศน (Visual) หมายถึง การเห็น
ศึกษา (Education) หมายถึง การเรียน วิชา
โสตทัศนศึกษา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้นอุปกรณ์มักเน้นการใช้ประสาทสัมผัส มีการการประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ มาใช้สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทาง ด้านการฟังและการดูเป็นหลัก
โสตทัศนศึกษาพัฒนาขึ้นในยุคที่นักการศึกษามุ่งจะค้นหาวิธีที่จะทำให้การถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียนให้ได้ผลดีที่สุด

 

นวตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า
“นว” หมายถึง ใหม่       “กรรม” หมายถึง การกระทำ
ดังนั้นเมื่อเรานำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือ นวกรรม จึงหมายถึง การกระทำ ใหม่ ๆ เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวกรรม (Innovation)” เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

 

เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)

หมายถึง การพัฒนาและประยุกต์ วิธีการ แนวความคิด ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ๆ ให้สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และนำเอาเทคโนโลยีนั้น ๆ ร่วมทั้งการนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางศึกษา และสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุม องค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

 

ในปัจจุบัน ได้มีการนำ เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในหลายวงการ จากประโยชน์นานัปการที่ได้รับจากเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทางด้านการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Advertisements