บทบาทและหน้าที่

บทบาทและภาระหน้าที่ของหน่วยโสตทัศนศึกษา
1. การถ่ายภาพ งานกราฟฟิก งานสิ่งพิมพ์  เพื่องานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ
งานวิจัย   รวมทั้งงานประชุม สัมมนา โครงการฝึกอบรมต่างๆ
2. งานออกแบบ/เขียนแบบ สื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานด้านเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ของห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน งานวิจัย งานประชุม สัมมนา
โครงการฝึกอบรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง
4. งานด้านการเผยแพร่และการสอนที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
5. งานสร้างสไลด์ ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงานคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็นต้น
6. ดูแลพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบด้านโสตทัศนศึกษา
7. งานเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นภาพในการจัดประชุม สัมมนา หรือแสดงนิทรรศการ
8. งานจัดทำฐานข้อมูลด้านโสตทัศนศึกษาอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน
9. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา
10. ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโสตทัศนศึกษา
11. งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Advertisements