โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.04

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
เนื่องในวันวันวิสาขาบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤาภาคม 2559