โสตทัศนศึกษา NEWSEASON EP.06

ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559