SCHOOL NEWSEASON EP.11

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ SHOWVERSION – NMRBD

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
ครูประเวช ผสมงาม
ครูผู้สอน

คุณรจิต เรืองเขียว
เอื้อเฟือภาพกิจกรรม

+++++++++++++++++++++
สรุป การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม .4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
ทีม นมร.บ.ด.
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
++++++++++++++++++++++
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560