SCHOOL NEWSEASON EP.14

CLIPVDO – การแสดงผลงานกิจกรรม –
การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และผลงาน IS
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
Advertisements