SCHOOL NEWSEASON EP.23

CLIPVDO

ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
“จากปศุสัตว์สู่นาข้าวและสวนผัก”
วันที่ 6-8 มีนาคม 2560

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ขอขอบคุณ
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เอื้อเฟือคลิปวีดีโอ

 

โฆษณา