SCHOOL NEWSEASON EP.29

วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย
จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า
World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560
คือบุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
(Tobacco – a threat to development)

 

Advertisements