SCHOOL NEWSEASON EP.31

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน-
ห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และการเปิดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
9 มิถุนายน 2560

Advertisements