SCHOOL NEWSEASON EP.34

ข่าวในพระราชสำนัก
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 2560
+++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก
+++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ระดับดี
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.