ภาพกิจกรรม

SCHOOL NEWSEASON EP.34

ข่าวในพระราชสำนัก
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 2560
+++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก
+++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ระดับดี
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

SCHOOL NEWSEASON EP.31

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน-
ห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และการเปิดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
9 มิถุนายน 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.29

วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย
จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า
World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560
คือบุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
(Tobacco – a threat to development)

 

SCHOOL NEWSEASON EP.28

การบรรยายเรื่อง
การเตรียมความพร้อมแก่ลูกสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย

โดยคุณวิมล ต่ายแสง

ดำเนินรายการโดย
ดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี
คุณครูอารีรัตน์ เชื้องาม

 

SCHOOL NEWSEASON EP.27

การบรรยายเรื่อง
“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
เทคนิคและแนวทางในการดูแลลูกให้เก่งดี และมีความสุข”

โดยคุณวิมล ต่ายแสง

ดำเนินรายการโดย
คุณครูกฤษณัฐ ครุธพันธ์

 

SCHOOL NEWSEASON EP.26

ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง

งานปฐมนิเทศ
ระดับชั้น ม 1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
CR. Chawaroj Apiratanapimonchai
เอื้อเฟือภาพมุมสูง

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก

SCHOOL NEWSEASON EP.25

การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก