SCHOOL NEWSEASON EP.37

CLIPVDO-รับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี-
บันทึกภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู
และรับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี
ปีการศึกษา 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.36

กิจกรรมวันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
กำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
+++++++++++++++++++
วันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
24 มิถุนายน

SCHOOL NEWSEASON EP.34

ข่าวในพระราชสำนัก
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 2560
+++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก
+++++++++++++++++++++++++++++++
ผู้บริหาร ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ระดับดี
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

SCHOOL NEWSEASON EP.31

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน-
ห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และการเปิดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
9 มิถุนายน 2560

SCHOOL NEWSEASON EP.29

วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day
31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย
จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า
World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560
คือบุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
(Tobacco – a threat to development)

 

SCHOOL NEWSEASON EP.28

การบรรยายเรื่อง
การเตรียมความพร้อมแก่ลูกสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย

โดยคุณวิมล ต่ายแสง

ดำเนินรายการโดย
ดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี
คุณครูอารีรัตน์ เชื้องาม